Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Title: Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Luận án TS. Kinh tế đối ngoại: 62 31 07 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Vũ, Anh Dũng
Phạm, Thu Phương
Keywords: FDI
Đầu tư nước ngoài
Phát triển công nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43570
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc

Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 60 31 01 Hà, Văn Hội; Nguyễn, Anh Thu; Trần, Quang Nam
Title: Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 60 31 01
Authors: Hà, Văn Hội
Nguyễn, Anh Thu
Trần, Quang Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKT
Abstract: Luận án TS. Kinh tế quốc tế: 60 31 01 06 — Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43571
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Giới thiệu Bộ sưu tập Tài liệu số – Chủ đề Toán học

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN (Trung tâm) xin trân
trọng giới thiệu với Quý bạn đọc Bộ sưu tập Toán học. Đây là Bộ sưu tập
Tài liệu số do Trung tâm và bạn đọc là các nhà khoa học nghiên cứu về
lĩnh vực Toán học sưu tầm.

Để đọc online bạn đọc truy cập theo địa chỉ sau:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17741

Để download tài liệu xin mời bạn đọc gửi yêu cầu về địa chỉ
email: lic@vnu.edu.vn để được cấp tài khoản.