Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Title: Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Kinh tế chính trị
Đầu tư
Doanh Nghiệp
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 208 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu tài liệu để hệ thống và làm rõ một số vấn đề lý luận về đầu tư ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là đầu tư ra nước ngoài từ các nước đang phát triển. Tổng hợp số liệu, phân tích thực trạng đầu tư ra nước ngoài của các do (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43576
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *