Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Luận án TS. Kinh tế đối ngoại: 62 31 07 01

Authors:  Phùng, Xuân Nhạ
Vũ, Anh Dũng
Phạm, Thu Phương
Keywords:  FDI
Đầu tư nước ngoài
Phát triển công nghiệp
Việt Nam
Issue Date:  2013
Publisher:  Đại học Kinh tế
Abstract:  Electronic Resources
Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43570
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *