Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam

“Tăng trưởng vì mọi người” xem xét thông qua khung chính sách dựa trên tăng trưởng bao trùm để có thể giúp xác định đường hướng thúc đẩy phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đầy thách thức. Thông qua lăng kính phát triển con người, báo cáo tiếp cận theo cách lấy con người làm trung tâm để xem xét sự tham dự bao trùm của người dân Việt Nam vào quá trình phát triển của đất nước kể từ cuối những năm 1980. Báo cáo kết luận rằng vào giai đoạn đầu và giữa những năm Đổi Mới, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng cả về phát triển con người và tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế ở Việt Nam mang tính bao trùm với những lợi ích và cơ hội được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam có xu hướng chững lại, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tăng trưởng giảm sút và khoảng cách giữa các vùng miền, các tỉnh và các nhóm dân cư vẫn chưa được thu hẹp. Tăng trưởng trong quá khứ mặc dù đã mang lại những chuyển dịch cơ cấu xã hội to lớn, với việc thu hẹp tỷ trọng của nhóm dân cư nghèo và cận nghèo và mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, song đời sống của những người ở nhóm trung lưu còn chưa được đảm bảo an toàn trước các rủi ro, và những khó khăn của những người vẫn thuộc diện nghèo, đặc biệt ở những cộng đồng dân tộc thiểu số, thì ngày càng khó giải quyết.

Title: Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Trần, Đức Hiệp
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Kinh tế chính trị
Phát triển con người
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 207 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người; làm rõ sự tiến triển và nội hàm quan niệm phát triển con người, chỉ ra một số nhân tố cơ bản có khả năng định hướng tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người, định v (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43581
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *