Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

– Luận án đưa ra cách nhận diện mới về doanh nhân và văn hóa doanh nhân Việt Nam trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước và cập nhập thực tiễn phát triển doanh nhân, văn hóa doanh nhân Việt Nam và thế giới. – Luận án xây dựng hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam theo cách tiếp cận bảng thang phân tầng giá trị văn hóa. Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam được xây dựng gồm chín yếu tố có tính định hướng nghề nghiệp; đặc trưng và biểu hiện của chín yếu tố được phân tích qua sự tác động của môi trường kinh doanh Việt Nam; các yếu tố có thể đo lường, được mô phỏng bằng sơ đồ mạng nhện giúp phát hiện điểm mạnh, điểm yếu của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Title: Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Đỗ, Minh Cương, người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Lộc
Keywords: Văn hóa doanh nhân
Doanh nhân
Hội nhập quốc tế
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 206 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Quản trị kinh doanh — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để đưa ra quan điểm nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân (VHDN) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (HNQT) theo cách tiếp cận hệ giá trị. Xây dựng hệ giá trị VHDN Việt Nam tron (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43572
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *